Kanun Yollarına Başvuru Sürelerinde Yapılan Değişiklikler 01/06/2024 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecektir - 30/05/2024

7499 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İstinaf İstemi ve Süresi” başlıklı 273/1. Maddesi ve “Temyiz istemi ve süresi” başlıklı 291. maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bağlantılı maddelerde yapılan değişikliklerin yürürlük süresi 01/06/2024 tarihinden itibaren olmak üzere belirlenmiştir. Bu kapsamda 01/06/2024 tarihinden itibaren;

İstinafa Başvuru Süresi

273/1. maddesinin ilk cümlesi uyarınca ceza yargılamasında istinaf kanun yoluna hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde başvurulabiliyorken işbu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 26/7/2023 tarihli ve 2022/144 Esas ve 2023/137 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

7499 sayılı Kanun’un. 18. Maddesi ile yeniden düzenlenen hüküm uyarınca 5271 Sayılı Kanunu’nun 273. Maddesinde yapılan düzenleme ile tarafların bir hafta olan istinaf kanun yoluna başvurusu süresi, hükmün gerekçesiyle tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta olacak şekilde değiştirilmiştir.

İşbu düzenlenme 01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlar için uygulanacak olup 01/06/2024 tarihine kadar verilen kararlar için istinaf kanun yoluna başvuru süresi karar açıklanırken hazır bulunanlar yönünden tefhimden itibaren, hazır bulunmayanlar yönünden kararın taraflarına tebliğinden itibaren 7 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.

İşbu düzenleme 01/06/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

  • Temyize Başvuru Süresi

7499 sayılı Kanun’un. 18. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Temyiz İstemi ve Süresi” başlıklı 291. Maddesine de aynı nitelikte bir düzenleme getirilmiş olup artık temyiz kanun yoluna da hükmün gerekçesiyle tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvurulacaktır.

Yapılan değişikliklerle istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacak şekilde iki hafta olarak düzenlenmiştir.

İşbu düzenlenme 01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlar için uygulanacak olup 01/06/2024 tarihine kadar verilen kararlar için temyiz kanun yoluna başvuru süresi hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün olarak uygulanmaya devam edecektir.

İşbu düzenleme 01/06/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

  • Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Tefhim ile sürelerin başlaması kanunen ortadan kaldırıldığı için birtakım hükümlerin de uygulama alanı kalmaması sebebiyle 7499 sayılı Kanun’un 21. Maddesiyle; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 275/2 maddesi, 293/2 maddesi ile 295. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kaldırılan “Temyiz gerekçesi” başlıklı 295/1. Maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir” şeklindeki hüküm, 7499 sayılı Kanun’un 20. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 294. Maddesinin birinci fıkrasına eklenmiş ve hüküm mevcut hali ile korunmuştur.

7499 sayılı Kanun’un 20 ve 21. Maddesi ile yapılan işbu değişiklikler 01/06/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup 01/06/2024 tarihi öncesinde verilen kararlar bakımından uygulanmaya devam edilecektir.